Uitvaart op maat

Lichaam ter beschikking stellen

Hoe stel ik mijn lichaam ter beschikking aan de wetenschap? Uw lichaam komt na uw overlijden bij een anatomisch instituut en wordt gebruikt voor medisch-wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. Studenten geneeskunde leren bijvoorbeeld op deze manier over de anatomie van het lichaam en ook nieuwe operatietechnieken. Het aanbod van lichamen is in Nederland sinds een aantal jaren vele malen hoger dan nodig. Daarom is er bij enkele anatomische instituten een stop gezet op nieuwe aanmeldingen.    Benodigdheden Codicil Goed gesprek met je naasten   Stappen Kies tussen het beschikbaar stellen van je lichaam voor transplantatie of voor wetenschappelijk onderzoek. Uw lichaam eerst ter beschikking stellen voor transplantatie en daarna voor de wetenschap is niet mogelijk. De ‘verse’ wonden die veroorzaakt worden door het verwijderen van de organen maken het onmogelijk om het lichaam goed te conserveren. Het is dus noodzakelijk om te kiezen. Twijfels tussen donatie of ter beschikking stelling? De Rotterdamse anatoom Klein-Rensink van het Erasmus pleitte in een artikel in de volkskrant voor een donatie: ‘Een orgaandonor kan immers van levensreddende betekenis zijn.’   Bespreek je keuze met je partner en naaste familie Uw lichaam ter beschikking stellen aan de wetenschap is natuurlijk hartstikke goed, maar het heeft ook een behoorlijke impact op de nabestaanden. Na het overlijden heeft het anatomisch instituut waarbij u, u hebt ingeschreven de volledige zeggenschap over je lichaam. In de praktijk wil het anatomisch instituut het lichaam binnen 24 uur kunnen conserveren. Er is geen crematie of begrafenis en weinig tijd voor afscheid.   Meld je aan bij een anatomisch instituut Wilt u uw lichaam ter beschikking stellen aan de wetenschap, dan is dat iets wat u zelf –bij leven- moet regelen. Neem contact op met één van de zeven anatomische instituten (het academisch medisch centrum van Amsterdam, Utrecht, Leiden, Groningen, Nijmegen, Maastricht en Rotterdam). U zal door het anatomisch instituut gevraagd worden om een handgeschreven verklaring op te stellen, ondertekend en met datum. Dit codicil gaat naar het desbetreffende instituut. U en uw huisarts ontvangen een kopie van het codicil.   Vergeet niet om je wensen voor een uitvaart vast te leggen Pas op het moment van overlijden, kan een anatomisch instituut beslissen of ze je lichaam wel of niet willen gebruiken. Een ernstige ziekte, een hoge leeftijd, ernstige verminkingen door een ongeluk of onderzoek door een anatoompatholoog (obductie) kunnen het lichaam ongeschikt maken voor wetenschappelijk onderzoek. Soms zijn er al voldoende lichamen (jaarlijks zijn er ongeveer vijfhonderd nodig) waardoor een ter beschikking stelling afgewezen wordt. Vergeet daarom niet uw wensen over een herdenkingsdienst, begrafenis of crematie te bespreken met uw naasten en vast te leggen in je testament of wilsbeschikking. Het is niet onverstandig om een uitvaartverzekering aan te houden.   Wat er met je gebeurt na je overlijden... Word uw lichaam na uw overlijden geaccepteerd door het anatomisch instituut waarbij u, u hebt ingeschreven, dan zal de aangewezen begrafenisondernemer de verdere afhandeling regelen. De begrafenisondernemer zal melding maken van het overlijden bij de gemeente en zal de burgemeester om toestemming tot ontleding van uw lichaam vragen. Het anatomisch instituut kan het vervoer van de plaats van het overlijden naar het instituut verzorgen. Wat er verder met uw lichaam gebeurt is onbekend, of wordt in ieder geval niet bekend gemaakt aan je nabestaanden. In de praktijk komt het er op neer dat van veel lichamen de organen gebruikt worden voor losse preparaten. Andere lichamen worden in zijn geheel bewaard en deels geopend zodat geneeskundestudenten kunnen zien hoe de organen in het lichaam liggen. Sommige lichamen gaan zelfs veertig jaar mee! Kan het voorkomen dat u een bekende op de snijtafel krijgt? ‘In theorie wel’, aldus de woordvoerder. ‘Maar in theorie is die kans ook heel klein. Daarnaast weet je het zeer waarschijnlijk ook wel als een nichtje, oom of oma zich beschikbaar heeft gesteld aan de wetenschap.’   Hoe stel ik mijn lichaam na overlijden ter beschikking van de wetenschap? Wilt u uw lichaam na overlijden ter beschikking stellen van de wetenschap, dan kunt u contact opnemen met een anatomisch instituut van een universiteit. Het telefoonnummer van een anatomisch instituut bij u in de buurt kunt u opvragen bij de Informatielijn Donorvoorlichting van de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS).   Aanmelden bij anatomisch instituut Om uw lichaam beschikbaar te stellen, moet u zelf uitdrukkelijk toestemming geven aan een anatomisch instituut. Een anatomisch instituut vraagt u onder andere een eigen geschreven verklaring (codicil) te maken, waarin staat dat u uw lichaam ter beschikking wilt stellen van de wetenschap. U moet het codicil ondertekenen en een datum vermelden. Dit codicil wordt bewaard op het anatomisch instituut. Zowel u als uw huisarts krijgen een kopie van het codicil.

In de terminale fase

Het komt steeds vaker voor dat wij worden benaderd als iemand zich in de terminale fase bevindt. De ervaring leert dat de persoon zelf en ook de familie er een goed gevoel bij hebben als zij al kennis hebben gemaakt met de uitvaartverzorg(st)er die zich daadwerkelijk met de uitvaart gaat bezighouden. Deze kan zich dan ook veel beter inleven in de situatie, en dat komt ongetwijfeld de uitvaartplechtigheid ten goede. Als u het wenst komen wij bij u langs voor een kennismakingsgesprek.   Emotionele aspecten Omgaan met het idee dat uw leven aanstonds zal eindigen valt niet mee. Afscheid nemen is moeilijk. De tijd dringt. Uiteenlopende emoties duikelen over elkaar heen. Verhoudingen met dierbaren kunnen wringen. En wat is er ná de dood?   Zorgbehoeften In diverse onderzoeken is aan ongeneeslijk zieke mensen gevraagd waaraan zij in hun laatste levensfase het meest behoefte hebben. Dat is: Een goede pijn- en symptoombestrijding, die voor zo weinig mogelijk lichamelijk ongemak zorgt. Dat staat bij bijna iedereen voorop. Maar daarnaast moet er aandacht zijn voor de zorgen die zowel de zieke als de naasten kunnen hebben: wat staat ons nog te wachten, hoe praten we over de aanstaande dood met elkaar, of welke steun biedt religie ons als we denken aan de periode ná de dood? Het is bekend dat in deze periode tal van tegenstrijdige gevoelens naast elkaar kunnen bestaan: van angst tot optimisme, van woede tot berusting. Het kan voorkomen dat mensen elkaar daardoor niet meer begrijpen. Er mag van zorgverleners verwacht worden dat zij daarvoor oog hebben en waar nodig ingrijpen.   Afronden Het leven afronden kan onder meer door het nodige aan papierwerk te regelen, zoals bijvoorbeeld een testament, codicil of euthanasieverzoek. Voor velen is daarmee niet alles gedaan. Mensen die weten dat ze binnenkort zullen sterven kunnen ook meer doen. Sommigen willen bepaalde personen nog een keer spreken of een brief schrijven. Anderen willen nog een bepaalde reis maken (geboortedorp, vakantiebestemming). Weer anderen hechten aan specifieke (religieuze) rituelen.   Laatste wensen ‘Goed’ afscheid nemen kan voor de één betekenen dat hij al zijn dierbaren zoveel mogelijk om zich heen wil hebben, anderen kiezen liever voor een kleine kring. Het is voor zowel zieken als dierbaren van belang voortdurend de vraag te stellen welke ervaringen in het leven nog gewenst worden, ook op het allerlaatst: wil iemand nog eens de zee zien, een pannenkoek eten? Het vervullen van dergelijke laatste wensen levert doorgaans goede momenten van afronding op.   Palliatievezorg Palliatieve zorg is alle zorg die erop gericht is de patiënt met een levensbedreigende ziekte (en zijn naasten) een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven.

Bovengronds begraven

Onze maatschappij verandert. Steeds meer mensen vinden het belangrijk om vooraf keuzes en wensen kenbaar te maken over begraven en cremeren.   In landen als Griekenland, Italië, Spanje en Portugal is bovengronds begraven, kort gezegd bijzetten in een particulier mausoleum of in muur- of cryptegraven gebruikelijk. In een rotsachtige bodem is het nu eenmaal minder eenvoudig om bodemgraven te maken. Voor de mensen in die landen is het onderdeel van hun cultuur geworden. Waar het in Nederland heel gebruikelijk is om na een crematie de as bovengronds bij te zetten in een columbarium of urnenmuur, is bovengronds begraven nog uitzondering. Op familiegraven van welgestelde families ziet men wel mausolea; de overledenen worden meestal in de kelder van het mausoleum bijgezet   In Nederland begint bovengrondsbegraven ook voet aan de grond te krijgen.   Ruimtegebrek op begraafplaatsen en de stijgende stand van het grondwaterpeil vergen oplossingen waarbij bovengrondse graven een belangrijke rol kunnen spelen. Als de begraafplaats aan een drukke openbare weg of spoorlijn is gevestigd, dan kan het systeem dienen als geluidswal door het bijvoorbeeld in een talud te plaatsen of als een fraaie afscheiding om zodoende een besloten karakter op de begraafplaats te realiseren. Door intensiever ruimtegebruik, het aanbieden van diversiteit en het streven naar een optimale kwaliteit van de begraafplaatsen worden nieuwe begraafvormenontwikkeld.   Her en der in Nederland zijn er mogelijkheden tot bovengronds begraven: in Heilig Landstichting, Enschede, Lisse, Haarlem, Heemskerk, Beverwijk. Soms ingegeven vanuit beleidsredenen (ruimtegebrek, financiën, milieubelasting), soms vanuit emotionele redenen (nabijheid van de overledene, traditie in migrantengemeenschap) en natuurlijk om esthetische redenen.   Bij bovengronds begraven wordt een (lijk)kist of urn in een uitgehouwen muur geplaatst of in een bovengronds gerealiseerde galerij, kelder, kapel, element of grafhuisje. Qua uitstraling, gebruikte materialen en prijzen kunnen deze vormen behoorlijk verschillen. In de regel wordt een afdekplaat/sluitsteen als afdichting gebruikt, met eventueel een inscriptie. De realisatiekosten zijn vaak hoger dan bij ondergrondse graven. Het onderhoud vraagt daarentegen meestal minder tijd en geld. Dit geldt ook voor het ruimen, want er hoeft niet gegraven te worden. Na de minimale (wettelijke) grafrust van tien jaar gelden dezelfde regels als bij ondergronds begraven. Als de rechten niet worden verlengd komen de stoffelijke resten in een verzamelgraf.   Wilt u meer informatie bij u in de buurt, neemt u dan contact met ons op !

Kinderuitvaart

Een uitvaart van een kind of een jongere, vraagt om een speciale aanpak. Wij zijn ervoor om, samen met de ouders, alle wensen in te vullen bij het afscheid.   Een kind sterft… Hoe triest, maar ook kinderen overlijden. We willen hier diverse aspecten rond het overlijden van kinderen kort belichten. Als uitvaartverzorger komen we in extreem verschillende situaties terecht. Zo kunt u zich voorstellen dat we met ouders die de uitvaart van een doodgeboren kindje gaan vormgeven een ander gesprek voeren dan met ouders die zojuist hebben vernomen dat hun 14-jarige dochter bij een verkeersongeluk is overleden. En weer geheel anders verlopen de gesprekken met de ouders van een kind dat overleden is na een langdurige ziekte. Voor de ouders zijn wij, de uitvaartverzorgers, bij binnenkomst vaak de letterlijke ‘vertegenwoordigers van de dood’. We zijn als het ware de boodschappers van het feit dat hun kind nu ècht dood is! Het is onze taak om de ouders en andere naasten ruimte en tijd te gunnen om dit zeer gevoelige gegeven een plaats te geven. In de dagen die leiden naar het onontkoombare definitieve afscheid willen we de ouders en naasten toch aansporen en begeleiden om zèlf zoveel mogelijk vorm te geven aan de uitvaart. Samen ‘beleven’… hoe zwaar ook, is, zo blijkt uit ervaring, de beste manier om het afstaan van een kind zo draaglijk mogelijk te maken. Het heeft onze voorkeur om de uitvaart ook zoveel mogelijk in de stijl van het kind te laten plaatsvinden. Bedenkt u daarbij dat school, vriendjes of vriendinnetjes en sportclub of vereniging ook een verlies te verwerken krijgen en vaak graag actief betrokken willen worden bij de uitvaart. Wij zijn ervoor om, samen met de ouders, alle wensen die mogelijkheid zijn te realiseren.

Kinderen en uitvaarten

Kinderen stellen spontane vragen over de dood. Ze zijn eerlijk en oprecht en het is naar onze mening dan ook beter om in een open sfeer met hen te praten en om de kinderen actief bij het uitvaartproces te betrekken We merken dat volwassenen regelmatig zoekende zijn naar de juiste manier om kinderen bij het overlijden van een naaste te betrekken. Men is vaak met de beste bedoelingen van mening dat het beter is om kinderen niet teveel te belasten met het gegeven dat een dierbare naaste nu dood is. Maar kinderen maken óók een fase van verdrietverwerking door. Zij doen dat op hun eigen manier, passend bij hun belevingswereld. En kinderen schakelen snel. Zij zijn vaak goed instaat om de realiteit van de dood tot zich door te laten dringen. En het is dan ook maar beter om bijvoorbeeld een goedbedoelde opmerking als ‘Oma slaapt nu’, achterwege te laten. Want de realiteit is nu eenmaal dat oma echt nooit meer wakker wordt! Kinderen stellen spontane vragen over de dood. Ze zijn eerlijk en oprecht en het is naar onze mening dan ook beter om in een open sfeer met hen te praten en om de kinderen actief bij het uitvaartproces te betrekken. Wanneer we kinderen een rol geven bij de uitvaart, bieden we hen een kans op een zeer positieve ervaring die ze in hun verdere leven meedragen. Angst voor de dood, het ‘enge’ van een dood lichaam, wordt daardoor vaak weggenomen. Onze uitvaartverzorgers staan ouders en kinderen met raad en daad bij. We doen dit bijvoorbeeld ook door boekjes met nuttige informatie aan te reiken waarin allerlei facetten rond de dood worden belicht. En ook hier willen we de meerwaarde van het thuis opbaren van de overledene benadrukken. Door hen de mogelijkheid te bieden om in een bekende- en vertrouwde omgeving betrokken te zijn bij het opgebaarde lichaam van de overledene, krijgt de omgang met ‘de dood’ voor kinderen een natuurlijke lading. Ook willen wij nog even stilstaan bij kinderen in een leeftijd rond 12 tot 16 jaar. Zij groepen vaak samen en zijn stille aanwezigen in een volle kamer, waar volwassenen druk doende zijn om zaken rond de uitvaart te regelen. Wij merken dat het actief betrekken van jeugdigen tot onverwachte betrokkenheid bij de uitvaart kan leiden. Op geheel eigen wijze geven zij invulling aan het uitvaartritueel, waardoor zijzelf ook toekomen aan een bij hun beleving passende manier om met het verlies van een dierbare om te gaan.    

Een uitvaartverzekering

Als u een uitvaartverzekering heeft, heeft u ook een (kopie) polis. Geen polis, registratie ervan, oude polissen, lees meer.....   U bepaalt uiteindelijk zelf uw keuze Op een polis staat vaak een telefoonnummer dat gebeld kan worden in geval van overlijden. Als nabestaanden dit nummer bellen, schakelt de verzekeringsmaatschappij onmiddellijk een aan hen verbonden uitvaartonderneming in. Maar wilt u dit wel? U wilt de uitvaart regelen met een willekeurige uitvaartondernemer of zelf bepalen wie de uitvaart voor u regelt? Uw verzekeraar zal, in geval van naturapolissen, vaak beweren dat u duurder uit bent als u de uitvaart laat regelen door een uitvaartondernemer die niet aan hen verbonden is. Dit is vaak helemaal niet het geval. De verzekeraar is niet bekend met onze tariefstelling en het is zelfs mogelijk dat u bij ons goedkoper uit bent. Daarnaast zijn er altijd kosten die door de verzekeraar niet of slechts gedeeltelijk worden vergoed, waardoor u alsnog moet bijbetalen. Het is nooit verplicht, ook niet bij een naturapolis, om de verzekering  direct te waarschuwen en de uitvaart te laten regelen door de aan hen verbonden uitvaartondernemer. Als u kiest voor De Jongh Uitvaartverzorging, dan kunnen de nabestaanden direct contact met ons opnemen. Wij regelen het verder met de verzekeraar. Zo bent u verzekerd van een goed verzorgde uitvaart met persoonlijke aandacht en zorg voor de overledene en de nabestaanden. Een uitvaartverzekering is altijd verplicht uit te keren.   Advies U kunt ook vooraf duidelijkheid vragen of inlichtingen inwinnen bij  uw uitvaartverzekeraar, zodat u niet voor onverwachte zaken komt te staan.

Opbaarlocatie woonhuis

Opbaren kan op diverse plekken. Thuis, in een verzorgingshuis of in ons uitvaartcentrum in Heemskerk - Castricum. Een combinatie kan ook.   Opbaring woonhuis Hoewel het nog steeds heel gebruikelijk is om de overledene te laten overbrengen naar een uitvaartcentrum, zien we dat thuis opbaren toeneemt. Thuis opbaren kan altijd, ook als iemand in het ziekenhuis is overleden. Het is mogelijk om de overledene thuis in een (gesloten of open) kist of op bed op te baren. Onder de kist of op bed wordt dan een koeler geplaatst die de overledene veelal voldoende koelt. Veel mensen denken dat een overledene meteen in een kist gelegd moet worden. Dat is niet juist.  Wij dragen zorg voor de koelapparatuur en de dagelijkse thuis controle. Opbaring thuis in een kist is alleen mogelijk op de benedenverdieping. Naast het gebruik van koelingen voor het opbaren is er ook de mogelijkheid om na een Thanatopraxie behandeling op te baren zonder koeling, waarbij de kans op zichtbaar blijven zelfs toeneemt. Deze behandeling wordt in het uitvaartcentrum gedaan. lees meer .... Afhankelijk van de conditie van de overledene, kunnen nabestaanden kiezen voor verschillende manieren van opbaren en afscheid nemen.  Er kunnen voordelen zijn aan het thuis opbaren in een vertrouwde omgeving. Het bijzondere hiervan is dat de nabestaanden op alle momenten van de dag bij de overledene kunnen zijn in een vertrouwde omgeving. De nabestaanden kunnen zelf bepalen hoeveel mensen er thuis mogen komen om afscheid te nemen. De nabestaanden krijgen dan meer tijd om aan het feit te wennen dat iemand is overleden en kunnen afscheid nemen in de omgeving waarin ze de overledene hebben gekend.   Catering thuis Thuis kunt u ook consumpties uitserveren. Wilt u dit uit handen geven, dan kunnen wij u daarbij ondersteunen.   Vragen? Heeft u vragen over thuis opbaren of welke mogelijkheden er zijn, neemt u gerust contact met ons op. Uw wens is ons uitgangspunt!

Uitvaartkisten

De Jongh Uitvaartverzorging vindt met u altijd de juiste uitvaartkist. Het gebruik van een kist is sinds 1991 niet meer wettelijk verplicht. Gebruik maken van een opbaarplank is ook toegestaan, deze wordt vaak gecombineerd met een lijkwade. Bekijk enkele modellen uit onze collectie.   Ecokisten Voor milieuvriendelijke alternatieven biedt De Jongh Uitvaartverzorging keus uit (Eco)kisten van onbehandeld, massief naald- , ayours-, populieren- of eikenhout. Ook rotan(pitriet) kisten of kisten van geweven natuurlijk materiaal behoren tot de mogelijkheden.  Bekijk diverse modellen   Fair Trade Kisten De Jongh Uitvaartverzorging ondersteunt de collectie Fair Trade Ecologische verantwoorde / groene uitvaartmanden, kisten en urnen. Fair Trade als goed doel en we helpen het milieu. Deze producten zijn geschikt voor crematie, traditioneel- en natuur begraven.  Lees meer over Fair Trade en Fair Trade uitvaart producten. De Bamboe Eco Opbaarplank wordt in vele crematoria geweigerd, aangezien deze niet op een juiste wijze is in te voeren in de oven. Bekijk diverse modellen   Traditionele kisten Wij bieden een ruime keuze in traditionele kisten van diverse soorten (imitatie)hout soorten; Eikenfineer, MDF, Eikenhout, het behoort allemaal tot de mogelijkheden. Bekijk diverse modellen   Bijzondere kisten Bijzondere kisten, in een aparte kleur, een Amerikaans model, met beschildering of een afbeelding erop. Tegenwoordig is er veel diversiteit.  Bekijk diverse modellen   Kinderkistjes, mandjes Een assortiment kinderkisten is helaas ook noodzakelijk. We hebben getracht een aantal passende uitvoeringen te laten zien. Invulling van persoonlijke behoefte is te allen tijde mogelijk: bijvoorbeeld een eigen interieur aan de binnenzijde of een afbeelding op de bovenzijde.   Bekijk diverse modellen     Wij hebben de kist die u zoekt Eenvoudig of chique, van massief hout, sloophout, fineer, wol of karton, Eco / Milieuvriendelijke kisten, onbehandeld, gelakt of geschilderd.   Lijkwade: bijzonder alternatief voor de kist Sinds 1991 mag in Nederland ook zonder kist begraven of gecremeerd worden. Hierbij leggen we de overledene op een draagplank onder een doek van natuurlijk materiaal. Dit doek kunt u zelf beschilderen. Heeft u speciale wensen? Bespreek ze met ons en wij zoeken een oplossing.  

Fair Trade

De Jongh Uitvaartverzorging ondersteunt de collectie Fair Trade Ecologische verantwoorde / groene uitvaartmanden, kisten en urnen. Fair Trade als goed doel en we helpen het milieu.   GreenCoffins en De Jongh Uitvaartverzorging  Ondernemingen met ideële achtergronden staan voor duurzaamheid voor Mens en Milieu. Als distributeur van de Ecoffins collectie Fair Trade Ecologisch verantwoorde / Groene uitvaartmanden, kisten en urnen ondersteunen we Fair Trade als goed doel en helpen we het milieu.  Deze producten zijn er voor hen die bewust kiezen voor een natuurlijk afscheid, ervaring leert echter dat de manden ook vaak worden aangeschaft omdat men ze vriendelijker vindt ogen dan de traditionele kisten. Fair Trade (duurzaamheid voor de mens): Ecoffins International is wereldwijd het grootste Fair Trade project in de uitvaartbranche, de deelprojecten liggen verspreid over Indonesië en China. Ecoffinsprojecten ontwikkelen op duurzame wijze de levensomstandigheden op het gebied van werk, onderwijs en gezondheidszorg van zeer arme gemeenschappen in deze landen. De World Fair Trade Organization controleert deze projecten onder andere op het gebied van arbeidsomstandigheden, kinder- en dwangarbeid. Ecoffins mag hierdoor het officiële Fair Trade keurmerk voeren voor al haar producten van buiten de EU en staat als enige Fair Trade gecertificeerde organisatie in de uitvaartbranche geregistreerd op de website van de WFTO. Duurzaam (voor het milieu): Al meer dan 18 jaar zet Ecoffins zich met succes in voor het gebruik van milieu verantwoorde materialen in de uitvaart wereld. In die tijd is Ecoffins uitgegroeid tot wereldwijd marktleider op het gebied van Ecologisch verantwoorde uitvaartmanden met verkoop en distributie in de VS, Engeland, Schotland, Ierland, Duitsland, Nederland, België, Portugal en Australië.  Ecoffins uitvaart producten worden hoofdzakelijk gemaakt van zichzelf hernieuwende gewassen, in de wetenschap ook wel ‘biobased’ gewassen genoemd. Om die reden wordt de inzet van hout dan ook geminimaliseerd met als resultaat dat onze boomkap zeer beperkt is. Belangrijk is verder dat er uitsluitend gewerkt wordt met niet bedreigde of risicovolle plantensoorten, zo gebruiken we vanwege de daaraan klevende milieu gevaren bijvoorbeeld geen Zeegras en geen Waterhyacint. Omdat er aan de manden en kisten geen voor het milieu schadelijke stoffen worden toegevoegd blijven deze volledig biologisch afbreekbaar. De Ecoffins ecologisch verantwoorde werkwijze maakt optimaal gebruik van de natuur zonder haar te verbruiken, Ecoffins is hiervoor beloond met de award voor de beste natuurlijke uitvaartkisten, de Natural Death Centre Award. Vanzelfsprekend voldoen zowel onze producten als onze productie ook aan de internationale milieu normen zoals door de World Fair Trade Organization in samenwerking met een aantal Internationale Milieu Organisaties geformuleerd. Deze regels zijn als paragraaf opgenomen in de 10 grondbeginselen waaraan iedere door de WFTO geaccrediteerde leverancier dient te voldoen. Duurzaamheid voor Mens en voor Milieu staan dus centraal in het wereldwijde WFTO programma, Ecoffins is de enige leverancier in de uitvaartbranche die door het WFTO is erkend als Fair Trade en Milieu partner.   Milieuparagraaf WFTO Organisaties die Fair Trade producten produceren optimaliseren daarbij het gebruik van grondstoffen uit duurzaam beheerde bronnen en kopen lokaal in wanneer dat mogelijk is. Ze gebruiken technologie die erop gericht is om het energieverbruik te verminderen en gebruiken waar mogelijk hernieuwbare energie technologieën die de uitstoot van broeikasgassen tot een minimum beperken. Zij streven naar minimalisering van de impact van hun afvalstromen op het milieu. Alle organisaties gebruiken zoveel mogelijk gerecycled of gemakkelijk biologisch afbreekbaar verpakkingsmateriaal. Goederen worden waar mogelijk over zee vervoerd.   Ecoffins producten Ecoffins producten zijn beschikbaar in een breed scala van materialen die elk sterke eco-referenties hebben. Ze worden hoofdzakelijk gemaakt van zichzelf hernieuwde gewassen, in de wetenschap ook wel 'biobased' gewassen genoemd.   Bamboe Bamboe is de snelst groeiende plant op aarde en groeit na het afsnijden uit zichzelf weer tot soms wel een meter per dag. De door ons gebruikte bamboe de ‘Phyllostachys Pubescens’ staat niet op het menu van de Chinese panda's, daarenboven komen pandaberen niet voor in de Provincie Hunan waar ons bedrijf zich bevindt.   Bananenblad Bananenblad manden worden gevlochten van gedroogde bladeren van de bananenplant. Nadat de bananen zijn geplukt sterft de plant maar niet zonder een nieuw plantje achter te laten. Deze ‘zelf voortplanting’ gaat zo jaar na jaar. Bananenplanten worden vaak verward met bomen omdat de steel groeit tot wel 8 meter kan uitgroeien.   Pandanus Pandanus ook wel Wilde Ananas of Schroefpalm genoemd is het milieuvriendelijke alternatief voor zeegras een plant die groeit in warme kustwateren. Doorweekt zeegras tapijt haalt koolstofdioxide uit de zeebodem en bewaart dit voor eeuwig of totdat de plant geoogst of beschadigd wordt. Het is ook de thuisbasis voor vele jonge vissen. Zeegras is dus in meerdere opzichten zeer belangrijk voor het milieu en moet worden behouden. Pandanus, aan de andere kant is een levendig en snel groeiende plant die makkelijk te onderhouden is en niet herplant hoeft te worden.   Wilgenteen De Wilg is een loofboom die voornamelijk in de gematigde gebieden van het noordelijk halfrond voorkomt. Bijna alle wilgen groeien zeer gemakkelijk uit stekken overgenomen uit de originele kroon, of zelfs uit afgebroken tenen die blijven zitten of op de grond blijven liggen. Ook voor dit materiaal hoeft na het oogsten dus niet herplant te worden.   Engelse wilgenteen De Wilg wordt al eeuwenlang geteeld in de heuvels van het Engelse Somerset en biedt de unieke mogelijkheid van regeneratie op dezelfde kroon tot wel 30 a 40 jaar. De verschillende kleuren van onze manden worden op natuurlijke wijze bereikt door het koken en het kaal maken van de bast.   Pine Pine of Grenen komt het meeste voor op het noordelijk halfrond. De Pine die wij gebruiken is een snel groeiende FSC gecertificeerd ras uit Polen. Grenen groeit tot 25 meter hoogte en onze soort kan worden geoogst in minder dan 7 jaar. Ga naar: De natuurlijke Uitvaartmanden / kisten Urnen   Vragen? Heeft u vragen over de Fair Trade Uitvaartmanden, neem dan gerust contact met ons op, wij beantwoorden dit graag. Uw wens is ons uitgangspunt!

Vervoer

Tegenwoordig is er uit verschillende transportmiddelen te kiezen. Een standaard rouwwagen, de loopkoets, per motor of fietskar, een koets; zo kunt u de uitvaart een bijzonder karakter geven.   Kies het vervoer dat past bij de overledene U kunt bij ons kiezen uit veel verschillende rouwwagens. Niet alleen in zwart of grijs, maar ook in wit, bordeauxrood of blauw. Heeft u eigen wensen voor het vervoer? Dan kunnen wij helpen om daar vorm aan te geven.   Vervoer per koets, motor of fiets Want wat dacht u bijvoorbeeld van vervoer van de overledene per loopkoets of op een kar die wordt getrokken door een koe of een fiets? Was de overledene gek op motoren, of hield hij van caravans? Dan kunnen we de kist ook laten vervoeren op een zijspanmotor of in een caravanaanhanger.    Wij helpen u bij het kiezen en regelen Wettelijk mag een overledene op elke manier worden vervoerd. Wij helpen u bij het kiezen en regelen van een geschikt en respectvol vervoermiddel en de eventuele volgwagens. Bij een langzame of opzienbarende stoet moet de politie worden ingelicht. Dit zullen wij dan voor u verzorgen.   Rouwstoet en verkeer Een gemotoriseerde rouwstoet (rouwauto met daarachter volgauto’s) heeft speciale voorrangsregels als de officiële herkenningstekens worden gevoerd. Alle auto’s die tot de rouwstoet behoren moeten aan beide zijden voorzien zijn van het voorgeschreven herkenningsteken, in de vorm van een zwarte puntvlag met 3 witte reflecterende strepen; deze moeten geheel boven de auto uitsteken. De voorrangsregel geldt alleen op gelijkwaardige kruisingen. Door het rode verkeerslicht rijden is ook voor de rouwstoet niet toegestaan. Met het oog op de verkeersveiligheid hebben wij besloten om geen gebruik te maken van deze nieuwe wettelijke mogelijkheden. Het mogelijke voordeel van de nieuwe regels (een niet doorkruiste rouwstoet) weegt wat ons betreft niet op tegen het risico van ongelukken als gevolg van de speciale (afwijkende) voorrangsregels. Dit betekent dat alle reguliere verkeersregels onverkort van toepassing zijn, ook als u met uw eigen auto in stoetverband rijdt. Als u prijs stelt op stijlvol en comfortabel vervoer naar de begraafplaats of het crematorium, dan kunt u gebruik maken van volgauto's. Voor meer informatie en advies kunt u contact met ons opnemen.