Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel op 13 juni 2023 onder nummer 37076888.

Artikel 1 - Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Aannametarief: een standaard tarief voor een vooraf bepaalde samenstelling van diensten en leveringen voor
(de administratieve) voorbereiding van een uitvaart, welke als één geheel wordt aangeboden en waarvan de inhoud
staat omschreven in de bijlage (artikel 17) bij deze Algemene voorwaarden.
b. Crematie: verassing van overledene (met eventueel bijbehorende plechtigheid en condoleance).
c. Opdrachtbevestiging: de schriftelijke bevestiging waarin de met De Jongh Uitvaartverzorging gesloten
Overeenkomst is vastgelegd en waarin de zaken en/of diensten gespecificeerd zijn die in het kader van de
Overeenkomst door De Jongh Uitvaartverzorging worden geleverd.
d. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die diensten en leveringen met betrekking tot een
Uitvaartverzorging schriftelijk of mondeling opdraagt of heeft opgedragen en waarmee De Jongh
Uitvaartverzorging een Overeenkomst sluit of heeft gesloten.
e. Overeenkomst: de tussen de Opdrachtgever en De Jongh Uitvaartverzorging tot stand gekomen
overeenkomst betreffende Uitvaartverzorging.
f. De Jongh Uitvaartverzorging B.V. die zich verbindt de levering van zaken en/of diensten met betrekking tot een
Uitvaartverzorging in overeenstemming met de opdrachtbevestiging te doen verzorgen.
g. Prijzen: De prijzen voor de diensten en leveringen welke door De Jongh Uitvaartverzorging op basis van de
Overeenkomst worden verricht.
h. Pro-memorie post(en): bedragen voor omschreven diensten en leveringen waarvan de kosten bij het aangaan
van de Overeenkomst nog niet bekend zijn. Deze post wordt op de Opdrachtbevestiging beschreven als p.m..
i. Teraardebestelling: begrafenis van een overledene (met eventueel bijbehorende plechtigheid en
condoleance).
j. Toeleverancier: de partij die aan De Jongh Uitvaartverzorging diensten en leveringen verricht in het
kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
k.   Uitvaartnota: de declaratie van De Jongh Uitvaartverzorging met betrekking tot leveringen en
diensten en Verschotten.
l. Uitvaartverzorging: de gehele of gedeeltelijke verzorging van een uitvaart en/of (voorafgaande)
overbrenging van de overledene naar een door de opdrachtgever gewenst adres. De Crematie of
Teraardebestelling maken deel uit van de uitvaart.
m.  Verschotten: additionele kosten die De Jongh Uitvaartverzorging ten behoeve van de Opdrachtgever
Aan derden dient te betalen in het kader van nakoming van de Overeenkomst.
n.  Voorschotten: aanbetalingen op de Uitvaartnota.
o. Termijnen: fatale termijnen; d.w.z. na verloop van de termijn vervalt het recht of vangt het aan.
 
Artikel 2 – Algemeen
2.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing open maken deel uit van de Overeenkomst en de daaraan
voorafgaande precontractuele verhouding. De Algemene voorwaarden zijn op elke Overeenkomst van toepassing.
2.2 Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door De Jongh Uitvaartverzorging zijn aanvaard en gelden alleen voor de desbetreffende Overeenkomst.
 
Artikel 3 –
Verstrekking gegevens en Opdrachtbevestiging
3.1 De Jongh Uitvaartverzorging maakt, indien mogelijk, gebruik van een Opdrachtbevestiging die door de Opdrachtgever dient te worden ondertekend. De Jongh Uitvaartverzorging is gehouden en staat ervoor in dat de Opdrachtbevestiging juist en volledig wordt ingevuld. De Opdrachtbevestiging zal tenminste bevatten:
- de personalia van de overledene en De Jongh Uitvaartverzorging ;
- de verklaring dat de Opdrachtgever de toepasselijke 
   Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden heeft ontvangen;
- een opgave van de overeengekomen diensten en leveringen met vermelding van de daarbij behorende prijzen, voor zover deze diensten en leveringen niet op basis van het Aannametarief (Basis) of niet op basis van het Aannametarief (Budget) worden verricht.
3.2 De Opdrachtgever dient tijdig alle voor de Uitvaartverzorging relevante gegevens van de overledene en de Opdrachtgever te verstrekken. Onder relevante gegevens worden tevens verstaan bijzondere geneeskundige behandelingen van de overledene met bijvoorbeeld radioactief materiaal.
 
Artikel 4 – Prijzen en pro-memorie posten
4.1 De Prijzen worden zoveel mogelijk op de Opdrachtbevestiging vermeld.
4.2 De Prijzen zijn vrijgesteld van omzetbelasting.
Indien mocht blijken dat de vrijstelling niet van toepassing is, wordt dat uitdrukkelijk op de Uitvaartnota vermeld.
4.3 Indien op het moment van het sluiten van de Overeenkomst de Prijzen voor bepaalde diensten of leveringen nog niet bekend is, zal De Jongh Uitvaartverzorging Pro-memorie post opnemen.
De Opdrachtgever kan aan eventueel bij de Pro-memorie post vermelde schattingen of indicaties van Prijzen geen rechten ontlenen.
4.4 De Jongh Uitvaartverzorging zal zo spoedig mogelijk de Prijzen van de Pro-memorie post doorgeven.
De Opdrachtgever heeft het recht, onverwijld, na kennis te hebben genomen van de Prijzen van de
Pro-memorie post, de Overeenkomst in overleg met De Jongh Uitvaartverzorging voor wat betreft de
Pro-memorie post te wijzigen, tenzij De Jongh Uitvaartverzorging in verband met de tijdige nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst voor de betreffende diensten en leveringen al (bij voorschot) aan een derde heeft betaald of een verplichting is aangegaan.
4.5 De Jongh Uitvaartverzorging zal indien de Opdrachtgever daarom verzoekt een kopie van nota’s van derden verstrekken, voor zover het Verschotten betreft en deze nota’s uitsluitend zien op de voor de Opdrachtgever verrichte diensten of leveringen.
4.6 De Overeenkomst kan behoudens het bepaalde in artikel 6 lid 3 alleen in onderling overleg en met wederzijds goedvinden worden gewijzigd tot uiterlijk 48 uur voor het overeengekomen tijdstip van de Crematie of de Teraardebestelling. De financiële gevolgen, zowel voordelig als nadelig, van overeengekomen wijzigingen worden met de Opdrachtgever verrekend.
4.7. Het niet volledig gebruiken van de artikelen welke in een uitvaartpakket zijn begrepen leidt tot verrekening c.q. compensatie voor hetgeen niet is gebruikt overeenkomstig een door de ondernemer/ uitvaartverzorger daarvoor vastgestelde verrekenwijze. Diensten in genoemd uitvaartpakket worden niet verrekend.
 
Artikel 5 – Aangifte en akte van overlijden
5.1 De aangifte van het overlijden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand zal, tenzij anders wordt overeengekomen, door De Jongh Uitvaartverzorging worden gedaan op basis van de door de Opdrachtgever verstrekte gegevens.
5.2 Zodra De Jongh Uitvaartverzorging kennis neemt van een onjuistheid in de akte van overlijden, zal deze de Opdrachtgever hierover informeren.  
5.3 Indien sprake is van een onjuistheid in de akte van overlijden, zal De Jongh Uitvaartverzorging bevorderen dat wijziging plaatsvindt. Kan de onjuiste vermelding aan De Jongh Uitvaartverzorging worden toegerekend, dan is deze voor betaling van de kosten van wijziging van de akte aansprakelijk. In alle andere gevallen komen de kosten van wijziging voor rekening van de Opdrachtgever.
 
Artikel 6 – Tijdstip en duur van levering
6.1 Diensten en leveringen worden verricht op dagen en begin- en eindtijden als overeengekomen tussen de
Opdrachtgever en De Jongh Uitvaartverzorging.
6.2 De dag en het uur van de Crematie of Teraardebestelling worden overeengekomen onder voorbehoud van goedkeuring door de beheerder van de desbetreffende begraafplaats c.q. het crematorium.
6.3 Wijziging van de aanvankelijk overeengekomen dag en het uur van de Crematie of Teraardebestelling kan slechts plaatsvinden binnen 24 uur na dagtekening van de Opdrachtbevestiging en uitsluitend met instemming van de Opdrachtgever, De Jongh Uitvaartverzorging en beheerder voornoemd. Voor zover de wijziging plaatsvindt op verzoek van de Opdrachtgever komen extra kosten in verband met de wijziging voor diens rekening.
6.4 De Opdrachtgever zal zich ervoor inspannen om de overeengekomen dienstverlening binnen de
overeengekomen begin- en eindtijden te laten plaatsvinden. De Jongh Uitvaartverzorging is gerechtigd de Opdrachtgever bij overschrijding van begin- en eindtijden en voor zover de overschrijding naar het oordeel van De Jongh Uitvaartverzorging aan de Opdrachtgever te wijten is, aanvullende kosten in rekening te brengen. Ook aanvullende Verschotten naar aanleiding van overschrijding van begin- en eindtijden worden door De Jongh Uitvaartverzorging aan de Opdrachtgever doorbelast.
 
Artikel 7 – Drukwerken
7.1 Voor aankondigingen van overlijden, advertenties, dankbetuigingen, bidprentjes en eventueel ander drukwerk met betrekking tot het overlijden dient de Opdrachtgever de tekst schriftelijk (waaronder tevens wordt verstaan per e-mail) aan te leveren of, indien de tekst door De Jongh Uitvaartverzorging is opgesteld, goed te keuren.
7.2 Alle drukwerken alsmede de plaatsing van advertenties met betrekking tot het overlijden worden door De Jongh Uitvaartverzorging voor rekening van de Opdrachtgever verzorgd, tenzij anders is overeengekomen.
7.3 De Jongh Uitvaartverzorging kan indien sprake dient te zijn van een rectificatie van drukwerk en/of advertenties slechts voor de daaruit voortvloeiende kosten en schade aansprakelijk zijn, indien en voor zover de vermelde tekst afwijkt van de door de Opdrachtgever schriftelijk verstrekte of goedgekeurde tekst en deze afwijking aan De Jongh Uitvaartverzorging toe te rekenen is. In alle andere gevallen zijn deze kosten voor rekening van de Opdrachtgever en is De Jongh Uitvaartverzorging niet aansprakelijk voor de in dit artikel bedoelde schade.
7.4 De Jongh Uitvaartverzorging zal zich inspannen aankondigingen van overlijden tijdig bij het postkantoor en/of de gekozen media te bezorgen. De Jongh Uitvaartverzorging staat niet in en is niet aansprakelijk voor tijdige bezorging bij geadresseerde(n) en daadwerkelijke plaatsing in de gekozen media.
7.5 Indien De Jongh Uitvaartverzorging heeft voldaan aan zijn inspanningsverplichtingen, zoals vermeld in lid 4, zijn de gevolgen voor te late plaatsing of te late postbezorging voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
7.6 Voor gemeentelijke aankondigen van overlijden in de media is De Jongh Uitvaartverzorging niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor plaatsing en inhoud.
  
Artikel 8 – Voertuigen
8.1. Wijziging van het aantal overeengekomen voertuigen dient uiterlijk op de dag voorafgaande aan de uitvaartdag
vóór 09.00 uur aan De Jongh Uitvaartverzorging kenbaar gemaakt te worden. De overeengekomen prijs zal overeenkomstig deze wijziging aangepast worden.
8.2. Na annulering van één of meer van het aantal overeengekomen voertuigen na het in lid 8.1. genoemde tijdstip, is de opdrachtgever gehouden om aan de ondernemer/uitvaartverzorger een redelijke vergoeding te betalen voor de door De Jongh Uitvaartverzorging gemaakte kosten.
 
Artikel 9 – Verzekeringen
9.1 De Opdrachtgever kan verzekeringspolissen, waaraan bij overlijden aanspraken te ontlenen zijn, ter hand
stellen aan De Jongh Uitvaartverzorging en De Jongh Uitvaartverzorging machtigen om de uitkering in ontvangst te nemen en in mindering te brengen op de Uitvaartnota. Bij aanvaarding draagt De Jongh Uitvaartverzorging zorg voor een deugdelijk bewijs van ontvangst. De Jongh Uitvaartverzorging zal de verzekeringspolis(sen) na verkrijging van een akte van overlijden van de verze­kerde, binnen een termijn van eenentwintig (21) dagen op te sturen, naar de desbetreffende verzekerings- maatschappij(en) met een verzoek tot uitkering.
9.2. De opdrachtgever dient zelf vooraf inlichtingen in te winnen bij de verzekeraar en na te gaan wat de financiële consequentie is m.b.t. de polis indien De Jongh Uitvaartverzorging de dienstverlening op zich neemt.
Er zijn verzekeraars die zelf de dienstverlening verzorgen of afspraken hebben met ondernemers/ uitvaartverzorgers. Doorgaans gaat het om naturapolissen (beschreven diensten/ artikelen polissen). De Jongh Uitvaartverzorging is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige financiële consequenties m.b.t. de uitkering van betreffende polis(sen). De opdrachtgever kan geen aanspraak maken bij De Jongh Uitvaartverzorging ten aanzien van eventuele negatieve financiële gevolgen van de betreffende polis(sen).
9.3 De Jongh Uitvaartverzorging is niet aansprakelijk voor betaling van enig bedrag door deze verzekeringsmaatschappij(en).
9.4 Als er na verrekening van de uitkering(en) van verzekeringspolissen of uit andere fondsen met de Uitvaartnota een overschot ontstaat, zal De Jongh Uitvaartverzorging dit overschot uitbetalen aan degenen die tot dit bedrag gerechtigd zijn.
9.5 De Jongh Uitvaartverzorging zal slechts overgaan tot uitbetaling zoals bedoeld in lid 4 van dit artikel aan degenen van wie naar haar genoegen is aangetoond dat zij tot dit bedrag gerechtigd zijn.
 
Artikel 10 – Betaling
10.1 Indien De Jongh Uitvaartverzorging in het kader van de Overeenkomst aan derden Voorschotten dient te betalen, zal de Opdrachtgever deze op eerste verzoek aan De Jongh Uitvaartverzorging voldoen. De kosten voor repatriëring dienen altijd als Voorschot te worden voldaan.
10.2 De Opdrachtgever zal de uitvaartnota van De Jongh Uitvaartverzorging betalen binnen acht (8) dagen na ontvangst.
10.3 De betalingstermijn geldt als fatale (of: als een voor voldoening bepaalde) termijn als bedoeld in artikel
83, sub a Burgerlijk Wetboek 6. De Opdrachtgever is derhalve van rechtswege in verzuim wanneer niet tijdig is betaald, zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling is vereist. Dit verzuim vangt derhalve aan op de eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn. De Jongh Uitvaartverzorging is gerechtigd over een betaling die niet tijdig is verricht rente in rekening te brengen over de periode dat de Opdrachtgever met de voldoening daarvan in verzuim is.
 Deze rente is gelijk aan de consumenten rente per maand of gedeelte van de maand waarbij een gedeelte van de maand als gehele maand wordt berekend.
10.4 Bij niet-betaling binnen de termijn als genoemd in lid 3 van dit artikel is De Jongh Uitvaartverzorging gerechtigd alle kosten, zowel buitengerechtelijk als gerechtelijk, in rekening te brengen. Buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag, conform staffelvorm, met een minimum van € 40,00 conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
10.5 Wanneer er naar de mening van De Jongh Uitvaartverzorging onvoldoende zekerheid bestaat over de betaling van de diensten en leveringen door De Jongh Uitvaartverzorging en eventuele Verschotten, is de Opdrachtgever gehouden om op eerste verzoek van De Jongh Uitvaartverzorging een Voorschot te voldoen ter grootte van het totaal of een deel van het verwachte bedrag van de Uitvaartnota. Dit voorschot dient binnen 24 uren na dagtekening van de Opdrachtbevestiging door de Opdrachtgever door bijschrijving op de bankrekening van De Jongh Uitvaartverzorging.
10.6 Bij contante betaling wordt door De Jongh Uitvaartverzorging een bewijs van betaling verstrekt.
10.7 De in de leden 3 en 4 van dit artikel bedoelde rente en kosten zijn eerst verschuldigd wanneer de Opdrachtgever door De Jongh Uitvaartverzorging schriftelijk is aangemaand tot betaling binnen een termijn van acht (8) dagen, aanvangende de dag na aanmaning, onder vermelding van de gevolgen van het uitblijven van betaling.
10.8 De Jongh Uitvaartverzorging heeft het recht om met betrekking tot de Opdrachtgever een krediet check te (laten) doen. Voorts heeft de Uitvaartverzorger het recht de Overeenkomst zonder opgaaf van redenen te weigeren.
 
Artikel 11 – Garantie, aansprakelijkheid en vrijwaring
11.1 De uitvaartverzorger zal zich inspannen voor een juiste uitvoering van de uitvaartverzorging.
11.2 De Jongh Uitvaartverzorging is niet aansprakelijk voor vermissing en/of beschadiging van sieraden of andere zaken welke tezamen met de overledene aan De Jongh Uitvaartverzorging zijn overgedragen, zulks inclusief zaken die in de uitvaartkist met de overledene worden meegegeven.
11.3 De Jongh Uitvaartverzorging is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van niet nakoming door de Opdrachtgever van zijn informatieplicht als bedoeld in artikel 3. De Opdrachtgever is voor deze schade aansprakelijk.
11.4 Indien De Jongh Uitvaartverzorging wordt aangesproken door een derde voor schade geleden in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst waarvoor hij niet aansprakelijk is, zal de Opdrachtgever De Jongh Uitvaartverzorging vrijwaren en schadeloos stellen.
11.5 De Jongh Uitvaartverzorging is onverminderd het bepaalde in lid 2 en 3 van dit artikel slechts aansprakelijk voor schade geleden door de Opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van de schuld van
De Jongh Uitvaartverzorging zelf. Indien De Jongh Uitvaartverzorging aansprakelijk kan worden gehouden voor schade komt voor vergoeding alleen in aanmerking voor die schade waartegen De Jongh Uitvaartverzorging verzekerd is, dan wel redelijkerwijs gezien de in de uitvaartbranche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn.
11.6 Oponthoud en vertraging bij de uitvoering van de opdracht zijn uitsluitend voor rekening van
De Jongh Uitvaartverzorging indien deze hem of zijn Toeleveranciers redelijkerwijs toegerekend kunnen worden. Zij kunnen hem niet worden toegerekend, indien zij niet zijn te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het rechtsverkeer geldende opvattingen voor zijn rekening dienen te komen.
11.7 Wanneer de opdrachtgever zelf producten/ artikelen/ diensten extern besteld (bijvoorbeeld: kist, rouwvervoer, rouwdrukwerk, fotograaf, bediening muziek en beelden, e.d.) kan De Jongh Uitvaartverzorging daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. De opdrachtgever neemt daarin de volledige financiële en uitvoerende verantwoordelijkheid op zich.
 
Artikel 12 – Klachten
12.1 Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst, waaraan de Opdrachtgever gevolgen wil verbinden, moeten volledig en duidelijk omschreven door de Opdrachtgever of diens gemachtigde binnen 21 dagen na de datum van de uitvaart bij De Jongh Uitvaartverzorging ingediend worden. Niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben, dat de Opdrachtgever zijn rechten ter zake verliest.
12.2 Klachten over de Uitvaartnota moeten binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de nota schriftelijk bij De Jongh Uitvaartverzorging ingediend worden.
12.3 De Uitvaartverzorger zal binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de klacht trachten met de opdrachtgever tot overeenstemming te komen over afwikkeling van de klacht.
 
Artikel 13 –
Aansprakelijkheid Opdrachtgever en zekerheid
13.1 Ongeacht of de Opdrachtgever enige aanspraak kan doen gelden op de nalatenschap van de overledene sluit de Opdrachtgever de Overeenkomst op eigen naam en voor eigen rekening. De Opdrachtgever is ermee bekend dat de uitvaartkosten schulden van de nalatenschap zijn en dat De Jongh Uitvaartverzorging de Opdrachtgever hierop heeft gewezen.
13.2 Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst aangaat met betrekking tot zijn/haar eigen uitvaart, maar ook in andere gevallen, heeft De Jongh Uitvaartverzorging het recht te bedingen dat voldoende zekerheid wordt gesteld voor de nakoming van de betalingsverplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, bijvoorbeeld door een (aanvullend) voorschot overeen te komen, zoals bedoeld in artikel 10.5, of door een derde als hoofdelijk medeschuldenaar c.q. als mede-opdrachtgever te verbinden aan de Overeenkomst.
 
Artikel 14 – Uitvoering
14.1 De Jongh Uitvaartverzorging is bevoegd Toeleveranciers/ derden in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst.
.
Artikel 15 – Persoonsgegevens en privacy
15.1 Persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, dan wel de op het moment van het sluiten van de Overeenkomst geldende privacywetgeving. De Jongh Uitvaartverzorging zal de door de Opdrachtgever verstrekte (bijzondere) persoonsgegevens en overige informatie vertrouwelijk behandelen en neemt de vereiste maatregelen om persoonsgegevens te beschermen. 
15.2 Bij het sluiten van de Overeenkomst geeft de Opdrachtgever diens ondubbelzinnige toestemming aan De Jongh Uitvaartverzorging om (bijzondere) persoonsgegevens en vertrouwelijke informatie te verwerken.
De gegevensverwerking is voorts noodzakelijk voor de uitvoering van de Overeenkomst door De Jongh Uitvaartverzorging en (deels) teneinde te voldoen aan een wettelijke verplichting van De Jongh Uitvaartverzorging.  
15.3 De Jongh Uitvaartverzorging zal (bijzondere) persoonsgegevens en/of vertrouwelijke informatie niet doorgeven aan derden, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of de uitvaartverzorger dit op basis van de wet verplicht is.
 
15.4 Opdrachtgever heeft ten allen tijden het recht om diens (bijzondere) persoonsgegevens en/of overige vertrouwelijke informatie kosteloos in te zien, op te vragen, te wijzigen dan wel te laten verwijderen. Hiervoor kan er contact worden opgenomen met De Jongh Uitvaartverzorging via info@djuitvaart.nl of 0251-234518. Op een dergelijk verzoek wordt uiterlijk binnen 4 weken gereageerd.
15.5 In het privacybeleid van De Jongh Uitvaartverzorging, welke te vinden is op haar eigen website en op eerste verzoek kosteloos wordt toegezonden, is meer informatie te vinden over de wijze waarop De Jongh Uitvaartverzorging met de verwerking van (bijzondere) persoonsgegevens en vertrouwelijke informatie om gaat. Hiermee informeert De Jongh Uitvaartverzorging de Opdrachtgever nader omtrent de redenen van gegevensverwerking en de mogelijkheid om, indien gewenst, bezwaar te maken dan wel de verstrekte toestemming in te trekken.
15.6 Indien door De Jongh Uitvaartverzorging, uitsluitend in opdracht van Opdrachtgever, beeld- en/of geluidsopnames worden gemaakt van de uitvaartplechtigheid, dan wordt daarbij Algemene Verordening Gegevensbescherming, dan wel de op het moment van het sluiten van de Overeenkomst geldende privacywetgeving in acht genomen.
De geluids- en/of beelddrager met de opnames wordt door De Jongh Uitvaartverzorging uitsluitend verstrekt aan de Opdrachtgever. Na overdracht vernietigt De Jongh Uitvaartverzorging direct de gemaakte opnames.
De Opdrachtgever mag de opnames alleen verstrekken aan personen uit de beperkte familie-, vrienden- en kennissenkring van de overledene. De Jongh Uitvaartverzorging geeft in de ruimte(s) waar de opnames gemaakt worden duidelijk aan dat dit gebeurt. De in artikel 11.4 opgenomen vrijwaringsbepaling is het bepaalde in dit lid onverkort van toepassing.
15.7 Het bepaalde in 15.6 geldt in gelijke zin voor opnames die in opdracht van de Opdrachtgever worden gemaakt ten behoeve van het online, via het Internet, live kunnen volgen van de uitvaartplechtigheid (‘livestreaming’). De Opdrachtgever bepaalt welke personen, uitsluitend behorende tot de hiervoor genoemde beperkte kring van de overledene, een inlogcode krijgen om de uitvaart online bij te kunnen wonen. De Jongh Uitvaartverzorging draagt zorg voor een goede beveiliging van de website, zodat die enkel toegankelijk is voor de hiervoor bedoelde ‘online-genodigden’ en alleen de Opdrachtgever de opname kan downloaden. De Jongh Uitvaartverzorging vernietigt de opnames direct nadat de livestream niet meer openstaat voor de genodigden en in ieder geval binnen een maand na de uitvaartplechtigheid.
 
Artikel 16 – Geschillen en garantieregeling
16.1 Uitsluitend de bevoegde Nederlandse rechter is bevoegd van geschillen kennis te nemen.
16.2 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 
Artikel 17 – Bijlage
17.1. Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van De Jongh Uitvaartverzorging B.V. Uitvaartpakket:
een standaard samenstelling van diensten en leveringen voor een uitvaart, welke als één geheel wordt aangeboden.
 
17.2. Het aannametarief-Basis (uitvaartpakket) zijn de kosten voor de volgende diensten en artikelen van
maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 18.00 uur :
 
Omschrijving: Aanname Tarief (Basis);
het aannemen van de melding van overlijden; •
het bespreken en plannen van de uitvaart (uitvaartleider, tijdbestek van 2,5 uur); • het verzorgen van diverse wettelijke formaliteiten, zoals: doktersverklaring, aangifte burgerlijke stand, exclusief uitstelverklaringen/ leges t.b.v. begraven/cremeren buiten wettelijke termijn, balsem-verklaringen;• Akte van overlijden met kopieën; • Condoléanceregister van De Jongh Uitvaartverzorging;• verschottenservice: De Jongh Uitvaartverzorging betaalt de rekeningen van derden vooruit, zodat de opdrachtgever slechts één nota ontvangt (uitzondering voor die Instellingen die uitsluitend rechtstreeks aan de nabestaanden willen factureren en/of anders is afgesproken); • 50 standaard rouwbrieven met enveloppen uit eigen assortiment;• Rouwbrieven gedrukt éénzijdig in eigen beheer in de standaardkleur: zwart of grijs; • 1 Verzendset t.b.v. verzenden rouwdrukwerk;•
50 rouwzegels; • Gids na een overlijden (Boekje Zorgen Erna);• Op de dag van de uitvaart, uit eigen beheer van De Jongh Uitvaartverzorging, een rouwwagen voor een regio van 45 kilometer en een tijdsduur van maximaal 2,5 uur * Elke tussentijdsoverleg (telefonisch);• het uitvoeren van de crematie, teraardebestelling (uitvaart, uitvaartleider, maximaal 3 uur.
 
17.3 Het aannametarief-Budget (uitvaartpakket) zijn de kosten voor de volgende onderstaande diensten en artikelen van maandag tot en met vrijdag van 10.00 uur tot 17.00 uur :
 
Omschrijving: Aanname Tarief (Budget);• het aannemen van de melding van overlijden; • het bespreken en plannen van de uitvaart (uitvaartleider, maximaal 2,5 uur); • het verzorgen van diverse wettelijke formaliteiten, zoals: doktersverklaring, aangifte burgerlijke stand, exclusief uitstelverklaringen/ leges t.b.v. begraven/cremeren buiten wettelijke termijn, balsem-verklaringen ;• Akte van overlijden met kopieën; • Gids na een overlijden (Boekje Zorgen Erna);• De Jongh Uitvaartverzorging levert op de dag van de uitvaart een rouwwagen uit eigen beheer voor een regio van 45 kilometer en een tijdsduur van maximaal 1,5 uur ; • Elke tussentijdsoverleg (telefonisch) ;• het uitvoeren (uitvaartleider, maximaal 2,0 uur) van de crematie, teraardebestelling(uitvaart.
 
17.4 Het aannametarief-Offerte (uitvaartpakket) zijn de kosten voor de diensten en artikelen die worden aangeboden volgens de omschrijving in de aangeboden offerte. Een offerte heeft altijd een kenmerk met de begincijfers 277. Alle genoemde diensten/ artikelen in de aangeboden offerte kunnen niet per dienst of eenheid worden afgenomen of worden geleverd in combinatie met een ander uitvaartbedrijf. De geoffreerde diensten en artikelen zijn onderhevig aan periodieke en/of jaarlijkse indexkosten, deze kosten worden doorberekend.
 
17.5 Artikelen in bovengenoemde tarieven worden bij geen gebruik vergoed.
17.6 Diensten in bovengenoemde tarieven worden bij geen gebruik niet vergoed of verrekend.
17.7 Voor een bespreking/regeling en het uitvoeren buiten de gestelde tijden, Artikel 17.2 en 17.3 wordt een toeslag berekend.
17.8 Voor een Crematie, Teraardebestelling (uitvaart) uitvoeren op zaterdag, zondag, feestdag, ‘s avonds
wordt een toeslag berekend.
17.9 Voor een opbaring aan woonhuis/ verzorgingshuis wordt een toeslag berekend.
17.10 Overige aanvullende diensten, artikelen worden doorberekend op; uur basis of per aantal.
17.11 Ondernemerskorting i.v.m. oud lidmaatschap Castricumse Uitvaart Vereniging (C.U.V.) ,oude overgenomen Lidmaatschappen of deel-Certificaten afgesloten bij De Jongh Uitvaartverzorging, zijn niet van toepassing en worden niet gegeven op bovengenoemde Aannametarief-Budget of op een Aannametarief-Offerte.