Copyright

Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van (internet)publicatie, druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Jongh Uitvaartverzorging B.V.. Overname, gebruik of hergebruik van (onderdelen van) deze website is dus expliciet NIET toegestaan. Schending van dit auteursrecht leidt onherroepelijk tot juridische maatregelen.

Eventuele verzoeken tot (her)gebruik van de website-onderdelen, vindt u een fout of heeft u vragen?
 

Deze kunt u richten aan:

De Jongh Uitvaartverzorging B.V.
Anthonie Verherentstraat 6
1961 GD te Heemskerk, Nederland

Er kunnen aan deze site geen rechten worden ontleend.

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer: 37076888 
Cookie instellingen